ଉତ୍ପାଦ_ବାନ୍

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଶୀତଳ ଓଜନ କମ୍ବଳ 20lbs ରାଣୀ କିଙ୍ଗ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା ଚୁଙ୍କି କମ୍ବଳ କ No ଣସି ବିଡି 60 "x80" ସମାନ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥ୍ରୋ ସଫ୍ଟ ନାପର୍ ସୂତା ମେସିନ୍ ଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଏକ ଅନନ୍ୟ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ବିଡଲେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ - ଏହା ହାତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଣା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଓଜନ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ |ଏବଂ ଓଜନ ଚୁଙ୍କି ସୂତାରୁ ଆସିଥାଏ ଯାହା 100% ହୋଲ୍ ଫାଇବରରେ ଭରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଦୃ urdy ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଏ | ପୁରୁଣା ଗ୍ଲାସ୍ ବିଡ୍ ଓଜନ କମ୍ବଳରୁ ବିଡି ଏବଂ ଅସମାନ ଓଜନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆବିଷ୍କାର |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

1 (4)

ଅଧିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୀତଳ କମ୍ବଳ |

ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ |ଅଧିକ କମ୍ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହି କମ୍ବଳ ସାଧାରଣ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହି କମ୍ବଳଗୁଡିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର, ରହିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଶୋଇବା ଘର, ଛାତ୍ରାବାସ ଘର କିମ୍ବା ଘରର ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମହତ୍ ଯୋଗ ହେବ |

1 (5)

ଅଲ-ସିଜନରେ ଗଭୀର ନିଦ |

ହାତରେ ବୁଣା କମ୍ବଳ ଯାହା ବୃହତ ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ |ଆମର ନରମ କମ୍ବଳ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସୁଖୀ ଶୋଇବାକୁ ଆଗକୁ ବ ready ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର ବିଲେଇ ଏବଂ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ |

୧ ())

ଓଜନ ବାଛିବା |

ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ବଳ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ଶରୀରର ଓଜନର 7% ରୁ 12% ଅଟେ |ପ୍ରାରମ୍ଭିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଓଜନ ବାଛିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ |

୧ (୧)

ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଯତ୍ନ

ଆମର କମ୍ବଳ ମେସିନ୍ ଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ, କେବଳ କମ୍ବଳକୁ ଏକ ଲଣ୍ଡ୍ରି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ ang ାରା ଜଡିତ ଏବଂ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ |ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମ୍ବଳର ଜୀବନ ବ extend ାଇପାରେ | ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ହାତ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ସ୍ପଟ୍ ୱାଶିଂ, କମ୍ ମେସିନ୍ ଧୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ | ଲୁହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: